سامانه فناوری

سوگواری نمایشی «انتخاب در گرای 61 درجه» توسط جمعی از مادران مجتمع بانو امین(رها)، عضو در مرکز گفتمان تحول بنیادین از تاریخ 8 الی 10 مهرماه برگزار شد.