سامانه فناوری

گزارش اولین جلسۀ مادران متوسطۀ 1 و ارائه ی کارنمای پایگاه تابستانی درسال تحصیلی 98-97

اولین جلسۀ مادران متوسطۀ 1 در سال تحصیلی 98-97 در روز سه شنبه مورخ 97/5/30 برگزار گردید.این جلسه با صحبت های مدیر

مجتمع (سرکار خانم ایرانمنش ) آغاز و سپس مسئول مقطع و مسئول آموزش توضیحاتی را در راستای سند تحول بنیادین آموزش و

پرورش و سیاست های آموزشی - فرهنگی مقطع در این راستا و ارائه ی واحدهای تابستانی به صورت پروژه محور ایراد نمودندو بعد

از آن کلیپی از فعالیت های دانش آموزان در تابستان برای مادران ارائه گردید. سپس جلسه با اجرای سه تئاتر از سه پایه که توسط

خود دانش آموزان نوشته و اجرا شد ادامه پیدا کرد. بخش بعدی برنامه مربوط ارائه ی گزارش تصویری اردوی جهادی پایۀ نهم بود. این

اردو برای اولین بار در متوسطۀ 1 انجام شد.

جلسه با بازدید اولیاء از دست سازه ها و پروژه های به ثمررسیدۀ دانش آموزان در پایگاه تابستانی خاتمه پیدا کرد.

Free Joomla! template by L.THEME