سامانه فناوری

روز پنج شنبه 96/11/26 کارگاه سبک زندگی (هویت) با حضور سرکار خانم دکتر جلالی برای دانش آموزان دهم و

یازدهم (مقطع متوسطه 2) برگزار شد که این نشست صمیمانه به صورت هم افزایی شکل گرفت.