سامانه فناوری

جهت مشاهده برنامه امتحانات نوبت اول لطفا اینجا کیلک نمایید.

لازم به ذکر است تقلیل ساعت  متوسطه 1 در ایام امتحانات از تاریخ۹۶/۱۰/۲ الی۹۶/۱۰/۱۶ میباشد