سامانه فناوری

قهرمانی تیم ورزشی مجتمع مجتهده بانوامین در مسابقات هندبال منطقه 3 (در هر دو مقطع متوسطه 1 و 2)