سامانه فناوری

 

باازارچه خیریه 23 آبان

سود این بازارچه با پیشنهاد دانش آموزان و هماهنگی اعضای محترم انجمن به زلزله زدگان استان کرمانشاه تقدیم شد .