سامانه فناوری

با عرض سلام


    برنامه ی اردو مطالعاتی پایه ی هشتم از روز شنبه ساعت 15:30 بعداظهر شروع شد و تا ساعت 20:20 شب به طول انجامید.


    بچه ها بسیار خوب در بازه های مطالعاتی(طبق برنامۀ مطالعاتی داده شده) مطالعه نموده و رفع اشکال کردند.


    متاسفانه به علت آلودگی هوا روزهای دوشنبه و سه شنبه اردو مطالعاتی در مدرسه برگزار نشد .ولی با توجه به تدابیر در نظر

گرفته شده این اردو در منزل با حل سوالات وارائه ی برنامه ی مطالعاتی در سایت مدبر ادامه خواهد یافت.