سامانه فناوری

دانش آموزان پایۀ هفتم سفر به درون انسان را تجربه کردند.

آنها به هیومن پارک واقع در موزۀ داراباد رفتند و به منظور تثبیت و درک بهتر مطالب بخش زیست شناسی کتاب علوم با تمامی اجزای بدن انسان و کارکردشان آشنا شدند.