سامانه فناوری

باسمه تعالی

درروز چهارشنبه مورخ 96/9/22 سومین جلسۀ مادران متوسطه 1 برگزارشد.

رئوس مطالب ارائه شده در جلسۀ تفکیکی حامیان در پایۀ هفتم به شرح زیر است:

-نحوه ی تجزیه وتحلیل آزمونها

-ارائه برنامه مطالعاتی به دانش آموزان

-فراهم آوردن شرایط مناسب درس خواندن در منزل

-تغذیه مناسب درایام امتحانات

-معرفی مباحث شیمی و زمین علوم هفتم

-بررسی هوش های چندگانه

-اهمیت نوع هوش در یادگیری بیشتر دانش آموز

-استفاده از فیلم، عکس،انیمیشن، تدریس های گروهی و سایر روش های تدریس نو جهت یادگیری دانش آموزان با هوش متفاوت در کلاس و تکمیل فرایند یادگیری درمنزل

-اهمیت سامانه مدبر و کانال گروهی مادران(پاسخ تمارین و امتحانات و صوت چکیده کلاس و...) و استفاده از فواید اینترنت با نظارت اولیا جهت تکمیل فرایند یادگیری در منزل

-نحوه مطالعه و یادگیری شیمی

-موارد مورد اهمیت و امتیازآور در کلاس شیمی