سامانه فناوری

مراسم بزرگداشت نهم دي ماه با حضور استاد اميني با موضوع بررسي حادثه نهم دي سال ٨٨ و نقش بصيرت در

جامعه حال حاضر برگزار شد و پس از سخنرانی دانش آموزان ابهامات و سوالات خود را پیرامون این مسائل

پرسیدند.