سامانه فناوری

کجائید ای شهیدان خدایی...

 

جلسه ی توجیهی اردوی راهیان نور با حضور اولیاء گرامی و دانش آموزان در روز سه شنبه 96/12/8 برگزار شد

که در این جلسه ضمن پخش کلیپ توضیحاتی در مورد فلسفه اردوی راهیان نور و نیز تمهیدات در نظر گرفته

جهت سفر ارائه شد.

در پایان توشه های سفر به دانش آموزان تقدیم گردید.