سامانه فناوری

* ویژه مادران

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی اردوی راهیان نور در تاریخ 96/12/8 از ساعت 13:30 الی 15 برگزار   

می گردد. حضور مادرانی که فرزندانشان در این سفر نورانی همراه ما هستند در جلسه ضروری می باشد.

یادآور می شود که در این جلسه دخترانمان نیز حضور خواهند داشت.