سامانه فناوری

باسمه تعالی

 

در روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 دومین جلسه مادران متوسطه 2 برگزار شد. رئوس مطالب ارائه شده در

جلسه به شرح زیر است:

  1. قرآن و پخش فرازهایی از زیارت اربعین
  2. کلیپ سخرانی حاج آقا پناهیان در خصوص پیاده روی اربعین
  3. سخرانی سرکار خانم دکتر مریم جلالی با موضوع هنر مادر بودن
  4. ارائه کارنامه و جلسه سرپرست های هر پایه