سامانه فناوری

اسامی منتخبین انجمن اولیا و مربیان(مادران) جلسه مورخ 96/7/12 به شرح زیر می‌باشد:

همچنین انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی بانوامین(رها) در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 برگزار گردید.

نتایج این انتخابات به شرح زیر می‌باشد: